การปรับ Mind Set ปรับแนวความคิด ในการทำงาน และการเรียน การทำงานเป็นทีม ผลจะออกมาอย่างไร จงภาคภูมิใจ และมักจะทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้...