การบริหารจิต และการเจริญปัญญา เป็นวิธีการทําจิตใจให้ผ่องใส และบริสุทธิ์ วิธีการหนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา เราจึงต้องหมั่นฝึกให้มีสติ เพื่อการนำไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน...