การ อุทิศส่วนกุศล หรือเรียกว่าการ อุทิศส่วนบุญ ที่ตนได้บำเพ็ญไปให้ญาติที่เสียชีวิตแล้ว เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา อีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย...