E-Book เล่มนี้ เป็น หนังสือธรรมะ ที่ดีมาก ละเอียดแต่เข้าใจง่าย ผู้แต่งเคยเป็นอจ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบันบรรพชาอยู่วัดบวรฯ สามารถใช้ภาษาและภาพวาดสื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจถึงแก่นของพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นมากทีเดียว แนะนำให้ทุกท่านได้อ่านครับ...