Tag: วิธีการตักบาตร

ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. กิจกรรมชมรมช่วยปรับ Mind Set

การปรับ Mind Set ปรับแนวความคิด ในการทำงาน และการเรียน การทำงานเป็นทีม ผลจะออกมาอย่างไร จงภาคภูมิใจ และมักจะทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้...