เวลาจิตรวมสงบลงเป็นสมาธิคือ  จะรู้สึกเหมือนตัวเราหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง  ตัวเราจะกลายเป็นตัวรู้  ไม่มีร่างกาย  รู้นิ่งอยู่ที่อะไรสักอย่างแบบแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียว  เช่น บางคนเห็นเป็นภาพนิมิตอะไรสักอย่าง  หรือบางคนเห็นเป็นความว่าง หรือบางคนเห็นเป็นแสงสว่าง ..ฯลฯ สารพัดอย่าง.. ขณะที่จิตรวมนั้น จะมีอาการปีติ สุข มากๆๆๆ  ความสุขตอนนั้นจะมหัศจรรย์ล้นเหลือ...