ปัญญา ขันติ สติ สมาธิ ความจน เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร อย่าเสียใจที่เกิดมาจน ต่อให้มีทรัพย์สมบัติมากมายที่สุดในโลก ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนจน เหมือนกัน...