พระพุทธองค์ ทรงบัญญัติ ไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ ประกอบอาชีพต่างๆ ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการบิณฑบาต การบิณฑบาต ทำให้พระภิกษุสงฆ์ ได้นำหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ หรือได้โปรดสัตว์โลก ...