จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ฝึกหลายสำนัก ทั้งผู้เริ่มฝึกใหม่ และผู้ที่เคยฝึก มาระดับหนึ่งแล้ว รวมทั้งจากประสบการณ์ของตนเอง จังพอจะสรุป การฝึกสมาธิ ได้ดังนี้...