เทรนด์ของอาหารสุขภาพ | ฝึกฝนตัวเองให้ชื่นชอบการทาน อาหารเพื่อสุขภาพ

Spring salad with vegetables, chicken breast and edible flower for healthy dinner

You Are What You Eat !!! กินอย่างไร ได้อย่างนั้น! ประโยคนี้ก็คือเรื่องจริงของโลกแห่งการกิน “อาหาร” ถือเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งที่เราบริโภคเข้าไป ก็จะสะท้อน “สุขภาพ” ของร่างกาย…ฉันใดก็ฉันนั้น ในอดีตอาหารอย่างพวกจังก์ฟู้ดส์ ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่นั่น…อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพ แต่อาจเป็นเพราะ “เทรนด์”

เวลาเดินทางมาถึงยุคปัจจุบัน “อาหาร” หรือ “เครื่องดื่ม” ก็ยังได้รับความนิยมไม่ต่างจากอดีต แต่ที่เปลี่ยนแปลงคงจะเป็น “อาหารสุขภาพ” ที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจ ประกอบกับ เทรนด์รักสุขภาพกำลังมา จึงประจวบเหมาะกันพอดี ดังนั้นสิ่งที่ผู้คนเลือกบริโภค จึงเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ

เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

โปรตีนจากพืชและนมพืช อาหารทดแทนเนื้อสัตว์

เนื้อสัตว์ อาจไม่ใช่อาหารที่สาวๆ ที่รักสุขภาพหรือ “ลดความอ้วน” ต้องการอีกต่อไป โดยจากการประมาณการมูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2562 โดยอาหารกลุ่ม “โปรตีนจากพืชและนมพืช” ซึ่งเป็นอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ จะมีมูลค่าประมาณ 6,725 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัว 6.4% ตามความนิยมบริโภคอาหารโปรตีนสูง เพื่อ สร้างสมดุล ทางโภชนาการทดแทนเนื้อสัตว์ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ รวมถึงการรักษาสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์

ลดน้ำตาล เพิ่มความหวานที่ดีต่อสุขภาพ

เพราะกระแสรักสุขภาพของสาวๆ และการขึ้นภาษีน้ำตาล ทำให้ตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ได้ลดปริมาณการใช้น้ำตาลลง แต่ก็ยังมีเทรนด์การมองหาแหล่งความหวานทางเลือกใหม่ ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้สร้างความหวานที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างอนุภาคของน้ำตาล เพื่อให้ละลายบนลิ้นได้เร็วกว่าเดิม ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับรสชาติความหวานเท่าเดิม อาหารมีรสชาติเหมือนเดิม 100% แต่สามารถลดน้ำตาลในการผลิตได้มากถึง 40%

Highlight :

– ความนิยมบริโภคอาหารโปรตีนสูง เพื่อสร้างสมดุลทางโภชนาการทดแทนเนื้อสัตว์ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ รวมถึงการรักษาสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์

– เทรนด์การมองหาแหล่งความหวานทางเลือกใหม่ ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้สร้างความหวานที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างอนุภาคของน้ำตาล เพื่อให้ละลายบนลิ้นได้เร็วกว่าเดิม ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับรสชาติความหวานเท่าเดิม อาหารมีรสชาติเหมือนเดิม 100% แต่สามารถลดน้ำตาลในการผลิตได้มากถึง 40%

อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ

เทรนด์อาหารที่เกิดขึ้นมาหลายปี และจะยังคงอยู่ตามกระแสรักสุขภาพที่เป็นเมกะเทรนด์ในตอนนี้ จะคำนึงถึง 5 ปัจจัยหลัก คือ น้ำตาลน้อย ไขมันอิ่มตัวต่ำ ไขมันรวมต่ำ มีใยอาหาร และมีโปรตีนเพียงพอ โดยอาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพของโลกกำลังจะมา และเติบโตขึ้นอย่างมหาศาล โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 18-34 ปี ที่รับกระแสรักสุขภาพและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรอาหาร รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม และกลุ่ม Baby Boomers ที่มีอายุ 51-69 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องดูแลสุขภาพ และปรับเปลี่ยนโภชนาการให้เหมาะกับวัย อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ จึงเหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากที่สุด

อาหารผู้สูงอายุและโภชนาการแบบเฉพาะบุคคล

การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประชากรโลก ทำให้สถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคกลุ่มนี้มากขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า ทั่วโลกจะมีผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจาก 900 ล้านคนในปี 2015 เป็น 2,000 ล้านคนในปี 2050 ขณะที่ประเทศไทยในปี 2565 ประมาณการว่าจะมีผู้สูงวัยอายุ 70 ปี มากถึง 4.6 ล้านคน นำมาซึ่งความต้องการด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับสุขภาพ วัยและโรคประจำตัว โดยเทรนด์อาหารของผู้สูงอายุนั้น จะต้องลดความหวาน เค็ม มัน เสริมโปรตีน เสริมแคลเซียม และที่สำคัญคือย่อยง่าย ซึ่งถือเป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเลยทีเดียว

วัตถุดิบท้องถิ่น

สืบเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือความแปลกใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต้องมองหาวัตถุดิบและส่วนผสมที่มีในเฉพาะบางพื้นที่เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม โดยคุณค่าของความเป็นท้องถิ่น จะช่วยสร้างมูลค่าของสินค้าได้มากขึ้น เช่น ส้ม ข้าว หรือกล้วยบางสายพันธุ์ หรือแม้แต่การเพาะปลูกเก็บเกี่ยวและผลิตในเฉพาะบางพื้นที่ ล้วนสร้างเรื่องราวและคุณค่าได้อย่างมหาศาล ดังนั้นทุกคนจึงโหยหาอาหารที่มาจากท้องถิ่นนั้นจริงๆ เพราะจะได้มีความสดใหม่ สะอาด ปลอดภัย และรสชาติดี เหมาะกับสุขภาพทุกคน

ตัวอย่างง่ายๆที่ เราพอจะนึกออกถึง อาหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแทบจะทั่วทุกภูมิภาคและ ถือเป็นอาหารสุขภาพได้ในแบบไทยไทย ก็อย่างเช่น ข้าวยำ

ซึ่งข้าวยำนี้เดิมทีเข้าใจว่าเป็นอาหารชาวใต้ แต่ปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะภาคใต้อีกแล้ว และถือเป็นอาหารสุขภาพ ได้เช้นกัน

เครื่องดื่มบำรุงสมอง เพิ่มความงาม

จากปัจจัยที่ผู้บริโภคเครื่องดื่มกำลังมองหาสินค้าที่มีน้ำตาลน้อยไปจนถึงไม่มีน้ำตาล แต่รสชาติอร่อยไปพร้อมๆ กับเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ “เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ” จึงถูกคิดค้นขึ้นมากมายในยุคสมัยนี้ โดยเทรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยม คือ การเพิ่มส่วนผสมเพื่อบำรุงสมองและการทำงานของระบบประสาท ซึ่งเป็นความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มวัย นอกจากนี้การเติมโพรไบโอติกและพรีไบโอติก รวมไปถึงเส้นใยเพื่อช่วยการทำงานของระบบลำไส้ ก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ อันเนื่องมาจากปัญหาในการรับประทานผักและผลไม้น้อยตามไลฟ์สไตล์ที่เร่งด่วน ปิดท้ายกับการเติมส่วนผสมที่ช่วยเรื่องความสวยงามและชะลอวัย อย่างเช่น คอลลาเจน ซิงค์ วิตามินซี ที่แพร่หลายอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบัน

Facebook Page : PunditSpirit.com