ชมรมพุทธ ศาสน์ ม.อ. โครงการตักบาตรพระ ถวายเป็นสังฆทาน

เล่าเรื่องจาก ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. โครงการตักบาตรพระ ถวายเป็นสังฆทาน

ข้าพเจ้ารู้จัก #โครงการตักบาตรพระ เมื่อเข้า #ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. ตอนปี 1 ในร้้ว มหาวิทยาลัยพ.ศ 2532  โดยมีส่วนร่วมจัดโครงการ เป็นคณะทำงาน ชมรมพุทธ ศาสน์ ม.อ. ยังไม่ได้เป็น คณะกรรมการชมรม เพราะเพิ่งเข้าศึกษาปีที่ 1 ส่วนคณะกรรมการชมรม จะมีการเลือกกันใหม่ทุกปลายปีการศึกษา ตอนนั้นเป็น #โครงการตักบาตรพระ 30 รูป หน้าหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ ทราบมาว่าก่อนได้เข้าศึษาที่ ม.อ. การจัดตักบาตร เริ่มต้นจาก จำนวนพระ 5 รูป รุ่นพี่ที่เริ่มจัด เป็นโครงการตักบาตรพระ 30 รูป ถวายเป็นสังฆทาน ทุกสัปดาห์ ก็จัดว่าเป็นคนที่ใหญ่ทีเดียว ที่ทำให้นักศึกษา ได้สร้างทานบารมี และทุกคน ได้ร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

มีคำถามว่าการจัด #โครงการตักบาตรพระ ถวายเป็นสังฆทาน

#พระพุทธศาสนาและสังคมได้อะไร
#ชมรมพุทธศาสน์ม.อ.และมหาวิทยาลัยได้อะไร
#ผู้มาร่วมตักบาตรได้อะไร
#ผู้จัดโครงการตักบาตรได้อะไร

จะขอสอดแทรกไปใน เรื่องเล่าจากประสบการณ์ ที่ได้จัด #โครงการตักบาตรพระ 30 รูป 100รูป 500 รูป 1,000 รูป และกว่า 10,000 รูป

ตอนแรกๆ ก็ยังไม่รู้ลึกซึ้งว่า การจัด #โครงการตักบาตรพระ ได้ประโยชน์อะไร รู้เพียงแต่ว่ากิจกรรมดี ตัวเราเองมีโอกาสได้ช่วยเหลือ กิจกรรมส่วนรวมของชมรม เมื่อได้ทำโครงการไปทุกสัปดาห์ ก็ได้เริ่มซึมซับ รู้หลักธรรม รู้ถึงคุณประโยชน์ และอานิสงส์ต่างๆ #โครงการตักบาตรพระ ถวายเป็นสังฆทาน เป็นการสืบทอดอายุ พระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธองค์ ทรงบัญญัติ ไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ ประกอบอาชีพต่างๆ ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการบิณฑบาต การบิณฑบาต ทำให้พระภิกษุสงฆ์ ได้นำหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ หรือได้โปรดสัตว์โลก ซึ่งชาวโลกทั่วไป มักมุ่งเน้นการทำมาหากิน ไม่มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรม ความเป็นจริงของชีวิตอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นโอกาสให้พระภิกษุได้แสดงธรรมแก่สาธุชน #โครงการตักบาตรพระ 30 รูป ถวายเป็นสังฆทาน หน้าหอสมุดกลางม.อ.นั้น จะมีการอาราธนาศีล กล่าวถวายสังฆทาน และแสดงธรรม ก่อนการตักบาตร สาธุชนที่ได้มาร่วมสร้างบุญตักบาตร เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า ให้อายุกับพระสงฆ์ในการดำรงชีพ เมื่อยังมีพระสงฆ์อยู่ นั่นหมายถึงว่า พระพุทธศาสนายังคงอยู่คู่โลก นี่คือการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

” ผู้ให้อายุย่อมได้ความมีอายุยืน “

เคยฟังเทศน์จากพระภิกษุรูปหนึ่งว่า

” ตักบาตรครั้งหนึ่ง ( 1 มื้อ ) เท่ากับเราได้รับอานิสงส์กับพระไปอีกอย่างน้อย 7 วัน “

เพราะถ้าเกิดเหตุทุกพิกภัยขึ้นมา ไม่มีข้าวปลาอาหารแต่มีน้ำดื่ม ภัตตาหาร 1 มื้อ ที่เราถวายแด่พระสงฆ์ จะทำให้ท่านดำรงชีพอยู่ได้อีกอย่างน้อย 7 วัน

ตอนต่อไปจะมาเล่าถึงโครงการตักบาตรพระ 100 รูป 500 รูปของ ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ.ในมหาวิทยาลัย และของ #สมาคมบัณฑิตรัตน์ และ #สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ที่จัดในชุมชนกลางเมือง

โดยภาพรวมกิจกรรมของ ชมรมพุทธ ที่ข้าพเจ้าทำต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี ขณะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหลายภาคส่วน ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละหน่วยงาน หรือองค์กร ที่ร่วมกันต่างมีเป้าหมายเพื่อมาช่วยกันสนับสนุน เช่น ตัวอย่าง โครงการตักบาตรพระ 1,000 รูป ทุ่งบัวตอง

ให้การ #เผยแผ่พระพุทธศาสนา กว้างไกล เข้าถึงประชาชนได้จำนวนมาก หน่วยงานที่ร่วมกันในช่วงทำกิจกรรมได้แก่ กองกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรคณะต่างๆ ชมรมบางชมรม ส่วนงานภายนอก มหาวิทยาลัยได้แก่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ #ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ #ชมรมพุทธศาสตร์สากล สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด และวัดต่างๆในจังหวัดสงขลา ส่วนที่ลืมไม่ได้เลยคือ พี่ #บัณฑิตชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. ที่ #บัณฑิตชมรมพุทธ ต่างๆ ที่คอยให้การสนับสนุนน้องชมรม รวมไปถึง #ชมรมพุทธ ต่างมหาวิทยาลัย ก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีต่อกัน บางครั้งกิจกรรมใหญ่ๆ คณะกรรมการ #ชมรมพุทธ ต่างสถาบัน ได้มีการมาแบ่งปัน ช่วยเหลือกันครับ

นายสมโชค พันธุ์วิริยรัตน์
ประธานชมรมพุทธศาสน์ มอ. ปีการศึกษา 2534 และ 2535 นายกสมาคมบัณฑิตรัตน์ 
ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์

#ชมรมพุทธศาสน์
#ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ.
#สมาคมบัณฑิตรัตน์
#สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
#สมาพันธ์บัณฑิตพุทธโลก
#บันทึกประวัติศาสตร์การสร้างความดี
#ทบทวนบุญปลื้มในบุญ
#กิจกรรมชมรมพุทธศาสน์
#เก็บเรื่องราวดีๆให้คนรุ่นหลัง
#Onlineไร้พรมแดน