Month: June 2021

บุญ-บาป มีจริงหรือไม่ เรื่องเล่า กัลยาณมิตร บัณฑิตชมรมพุทธ

บางคนบอกว่า บุญ-บาป ไม่มีจริง เพราะมองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ส่วนบางคนบอกว่าบุญ-บาปคือ นามธรรม เหมือน ความรัก ความกลัว ที่จับต้องไม่ได้ แต่รับรู้ได้...